Als gevolg van de beperkte contactmogelijkheden door de corona pandemie en vanwege de onduidelijkheid over het gemeentelijk beleid in de toekomst (kerntakendiscussie) heeft de werkgroep haar activiteiten op een laag pitje gezet. Afhankelijk van de ruimte die de gemeente in het kader van de kerntakendiscussie in 2021 aan inwoners, raden en werkgroepen biedt voor inbreng op de plannen van de gemeente, zal de werkgroep haar activiteiten weer nieuw leven inblazen.

 

De werkgroep Dorpsvernieuwing en Verkeer heeft 3 speerpunten geformuleerd voor haar activiteiten:
1. Werken aan de realisatie van een dorpshart
Dit komt voort uit reacties van inwoners op de 1e bijeenkomst B2030 Heinkenszand, en is bevestigd in de enquête die in het najaar in 2018 door de werkgroep in Heinkenszand is uitgezet.
In eerste instantie heeft de werkgroep zich gericht op de mogelijkheid van een nieuwe bestemming van het R&B Wonen gebouw (denk onder andere aan een combinatie van dorpshuis, starterswoningen, horeca (lunchroom, café) en ruimte voor start-ups) met daarbij aanpassingen aan de ruimtelijke inrichting aan de vóórzijde (herstel pleinfunctie) en achterzijde (parkeergelegenheid). Inmiddels kijkt de werkgroep breder en is een inventarisatie gestart van mogelijke opties (panden/organisaties) die als basis voor een dorpshart kunnen dienen. Belangrijke afweegpunten bij deze inventarisatie zijn ondermeer: realisatie op korte/lange termijn, uitgebreidheid van functies in dorpshuis, ruimtelijke haalbaarheid, financiële afwegingen, etc. Na afronding van de inventarisatiefase zullen gesprekken worden aangegaan met alle betrokken partijen (inwoners, organisaties en instellingen, gemeente, horeca, ondernemers, etc) om de mogelijkheden nader te verkennen en uitwerking te gaan geven aan de meest veelbelovende optie.
2. Ondersteuning van detailhandel en horeca
Detailhandel en horeca zijn van groot belang voor de leefbaarheid van Heinkenszand maar ook van de gemeente Borsele als geheel. De werkgroep wil onderzoeken op welke wijze horeca en winkeliers beter gestimuleerd en ondersteund kunnen worden door de gemeente, hoe leegstand van winkels kan worden voorkomen, hoe de Dorpsstraat aantrekkelijk kan blijven en hoe een jaarvullend programma van dorpsactiviteiten kan worden gerealiseerd. Hiervoor lopen op dit moment gesprekken met de winkeliersvereniging, maar wordt ook een link gelegd naar ondernemers in Heinkenszand en versterking van de band tussen winkeliers, ondernemers en burgers. Dit moet begin 2020 leiden tot een advies over de aanpak en eventuele activiteiten om dit doel te realiseren.
3. Verkeer en verkeersveiligheid
Dit onderwerp was oorspronkelijk geen aandachtspunt voor de werkgroep. Aangezien er door inwoners in de B2030 voorjaarsbijeenkomst veel opmerkingen over zijn gemaakt, is besloten om dit als speerpunt voor de werkgroep toe te voegen. De werkgroep heeft in overleg met omwonenden van Stenevate een reactie geschreven en ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan “Kern Heinkenszand, gedeelte 2e supermarkt Stenevate, 2019 (verkeer en verkeerssituatie). Verder gaat de gemeente het Gemeentelijk Verkeers en Vervoers Plan (GVVP) op afzienbare termijn herzien. De werkgroep zal de ontwikkelingen hierin op de voet volgen en waar nodig in gesprek gaan met de gemeente waar het aanpassingen in Heinkenszand betreft.

knop pijl1

Plukkers gezocht...

plukkers1

Laatste nieuws

Zoeken

View My Stats